Trang chủ >> Tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2019 .

Nhằm nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019, làm cơ sở cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Đảm bảo việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian. Ngoài ra cần phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên. Trên cơ sở đó, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung nghiên cứu, lồng ghép việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung cho cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, hiện nay hệ thống quản lý nhà nước về thanh niên là cơ quan ngôn quyền của nhà nước được hình thành và tổ chức thống nhất, có hệ thống và thứ bậc chặt chẽ. Hiện tại tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên có 4 cấp: Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về thanh niên có tính chuyên môn hóa, nghề nghiệp cao. Do vậy, đội ngũ này phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn và nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật Cán bộ công chức; quản lý nhà nước về công tác thanh niên mang tính toàn diện đối với mọi đối tượng thanh niên ( công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi); Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên có sự khác biệt cơ bản với tính chất hoạt động của các cơ quan, tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên.
Cũng theo kế hoạch các nội dung cần tập trung chủ yếu như: Tiếp tục triển khai Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25/NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chương trình phát triển thanh niên Đồng Nai giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2019; thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; thực hiện xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu theo Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ; triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành bộ tiêu chí thống kê về thanh niên Việt Nam và Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
Kế hoạch cũng xây dựng các giải pháp để cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

Tâm An


Tin liên quan

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847292
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.